top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Tjoozz.

Artikel 1 | Bedrijfsomschrijving

Tjoozz  richt zich op coaching, workshops, trainingen en lezingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling. Tjoozz is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 61794384.

Artikel 2 | Begripsbepalingen 

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Coaching:  individuele begeleiding van personen

Deelnemer:  persoon die deelneemt aan een workshop zoals genoemd op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers met open inschrijving zich kunnen inschrijven.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer:  Tjoozz.

Opdracht:  de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele coachee’s van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Workshops, trainingen en lezingen: standaard groepsgewijze workshops, trainingen en lezingen zoals genoemd op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers met open inschrijving zich kunnen aanmelden.

 

Artikel 3 | Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

 

Artikel 4 | Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of Opdracht van Opdrachtgever.

 • Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 • Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever toestemming zijn NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in klantenbestand van Opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 • Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt.

 • Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van oorspronkelijke Opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de Opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

 

Artikel 6 | Aanmelding, betaling, annulering of verplaatsing door Opdrachtgever

  Coaching, Workshop, Training, Lezing of Opdracht

 • Annulering van Coaching, Workshop, Training, Lezing of Opdracht door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan start van Coaching, Workshop of Opdracht kosteloos.

 • Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van Coaching, Workshop, Training, Lezing of Opdracht wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.

 • Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van Coaching, Workshop, Training, Lezing of Opdracht wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de Workshop, Training, Lezing.

 • Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk of per mail door te geven aan Opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door Opdrachtgever treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven.

Artikel 7 | Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de Coaching, Workshop, Training, Lezing of Opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) Deelnemer te weigeren.

 • Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of per mail te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 8 | Prijzen en offertes

 • Alle offertes en prijsopgaven door Opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

 • In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 9 | Betalingsvoorwaarden

 • Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL39 TRIO 0198 0098 01 t.n.v. Tjoozz. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

 • Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is Opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

 • Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangen van factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Opdrachtnemer.

Artikel 10 | Verwerking van persoonsgegevens

 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met Deelnemer of Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden.

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer of Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. (Zie daarvoor https://tjoozz.com/privacy-verklaring/)

 • Naam- en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt voor het versturen van informatieve/commerciële nieuwsbrieven (E-zines) en retargeting voor Facebookacties. Dit gebeurt alleen met gegevens die verkregen zijn via het invullen van het nieuwsbrief veld op Facebook, de website of je aanvraag hiertoe per mail of telefoon. Hiervoor gebruik ik niet de gegevens die via contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer die worden ingevuld in het contactformulier of een e-mail ten behoeve van een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen in een administratie-systeem. Wanneer opdrachtgever nog geen klant bij Tjoozz is, komen deze gegevens niet in het e-mailmarketingsysteem.

 • Wanneer het contactformulier wordt ingevuld, zijn naam en e-mailadres nodig om een reactie te kunnen versturen.

Artikel 11 | Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

 1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene;

 2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar

       Ministerie en/of politie in het kader van opsporing en vervolging van strafbare feiten.

 • In geval van een verzoek om het verstrekken van persoonsgegevens aan derden wordt van de behandeling van het verzoek een dossier aangelegd en beslist de Opdrachtnemer/eigenaar als er sprake is van een verzoek dat valt onder de onder lid 1 sub a of b van dit artikel opgenomen uitzonderingen.

 • Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 12 | Duur en beëindiging

 • De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide Partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

 • De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 13 | Geheimhouding

 • Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de Coaching sessies, Workshops, Trainingen, Lezingen of Opdrachten.

 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als de samenleving behoudt Opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich te zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor indirecte of directe schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de Opdracht, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een Coaching sessie of Opdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 • Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 | Klachtenprocedure

Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer.

Artikel 16 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page